Missie en visie

Het Autismenetwerk verbindt medewerkers die in hun werk te maken hebben met mensen met autisme en zorgt dat deze mensen goed afgestemde ondersteuning op alle levensgebieden kunnen bieden. De verbinding is nodig om op de hoogte te zijn van elkaars expertise/mogelijkheden en inhoudelijke en/of strategische keuzes. Het netwerk zorgt ervoor dat medewerkers ervaringen en kennis delen en dat organisaties in het netwerk met elkaar werken aan betere ondersteuning, beter onderwijs en betere arbeidsperspectieven voor mensen met autisme.

Doelstellingen


Verspreiden en uitwisselen van kennis.


Betere balans tussen zorgvraag en –aanbod, door van elkaars expertise af te weten en gebruik te maken.

Over het netwerk

In West-Brabant wordt in navolging van het landelijk convenant ook samengewerkt op basis van convenantafspraken. Het betreft 19 gemeenten. Het convenant wordt elke twee jaar herijkt, het huidige convenant loopt tot eind 2023.
Aangesloten organisaties dragen financieel bij aan het Autismenetwerk West Brabant door het beschikbaar stellen van mankracht en een jaarlijkse financiële bijdrage. De hoogte van deze jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van de grootte van de organisatie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Elke medewerker van de aangesloten organisaties kan en mag gebruik maken van alle activiteiten van het Autismenetwerk West Brabant. Het autisme netwerk is een groeiend samenwerkingsverband. De partners voor 2022 zijn:

Kennisstructuur en ontmoeting
Wanneer organisaties interesse hebben om aan te sluiten bij het Autismenetwerk West- Brabant kunnen ze enkele keren zonder kosten aansluiten.

De partners van het autisme netwerk komen maandelijks bij elkaar om ontwikkelingen in de regio te bespreken. Ook houden we elkaar op de hoogte van ontwikkelingen binnen de organisaties, zoals uitbreiding van het aanbod, fusies, enz. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook de jaarplanning vastgesteld op het gebied van bijeenkomsten, workshops en andere activiteiten afgestemd op de behoeften van zowel de mensen met autisme als professionals. Bedoeling is de kennis rondom autisme te vergroten op diverse manieren om daarmee zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Daarnaast is ook ruimte gemaakt voor de scholing van ervaringsdeskundigen zodat zij hierbij ook een grote rol kunnen spelen, denk hierbij aan het Autisme Belevingscircuit of Brain Blocks.
Tweemaal per jaar organiseert het netwerk een contactpersonen bijeenkomst met als doel aan de ene kant de kennis te vergroten van de professional en aan de andere kant de mogelijkheid om te netwerken.